ಉಬುಂಟು ಎಂಬ ಮುಕ್ತ ತಂತ್ರಾಂಶ – ಭಾಗ೨

ಮಾರ್ಚ್ ೨೦, ೨೦೧೨ – ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಣ
ಲೇಖನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದು – ಅದನ್ನು – ಉಬುಂಟು ಎಂಬ ಮುಕ್ತ ತಂತ್ರಾಂಶ ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 
ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಉಚಿತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಉಚಿತವೆಂದರೆ, ಫ್ರೀ ಕಲ್ಚರ್ (FREE CULTURE) ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ (Free Libre and Open Source Software) ಗಳ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನೇ ಮರೆತಂತಾಗುತ್ತದೆ. 

Tags:

Weird the way we find solutions: Story of CloudFlare, CSF, DAAP, Nagios and Myself

Strange the way I was continuously blocked by my server for port scanning. Never realized that a tiny little extension of attached to Google Chrome could be this much heart throbbing. Little did I realize that the settings to check for updates set to 1 mins could kick me off from the shell permanently. that keeps a check on intruders found the owner himself to catch this time.

It was really crazy day-by-day and started recreating the issue by hopping into logs, figuring that the request coming back to a specific port on my desktop has been the route cause.

Hey listen, I don’t download things with torrent so often. Then what else that could be bothering so much? The google search points to a harmless creative entertainer on my desktop ‘banshee’s plugin and there I go, disabled and even removed the extensions connecting to external world.

No go at all! Here it blocks again. Lets block the incoming port on my desktop. -uff yeah , never used to turn it on before but no go. Put a red signal and say – never come back again. It was just about to scream out louder. Realized that the name that I use to connect no more pings back to my server. It goes on to the and lives for ever on . – Yes, the tiny little change that was made to my domain. has taken over my DNS and I no more control the way my names work.

All that I had to do is to provide the ip instead of random dns name to get off the hook of CSF and continue browsing.

– Finding it funny and not clear – I was in the same condition when I started fixing this issue. You might figure it out little later. Keep reading.

Tags: , , , , , ,