ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಪದದ ಕೆಲವರ ಕಾಲುಗಳು ಜಯನಗರದತ್ತ ಹೊರಳಿದವು. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿಳಿನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮುಸುಕುದಾರಿಗಳು ಕಂಡದ್ದು ಮಾತಿನ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು…

ಮುಂದೆ ಓದಿ »

Share/Save